انواع ویزا های ما

ویزا های ارائه شده در آژانس کاریابی مشاوران ویزا استرالیا با جزئیات کامل

 • ویزاهای توریستی

 • ویزاهای دانشجویی و آموزشی

 • ویزاهای خانوادگی و همسر

 • ویزاهای کاری و مهارتی

 • ویزا های پناهندگی و بشردوستانه

 • ویزاهای دیگر

 • ویزاهای باطل شده

ویزاهای توریستی

AVC  به عنوان پیشگام فراهم کننده خدمات مربوط به مهاجرت به استرالیا مشغول به فعالیت می باشد.

ویزاهای دانشجویی و آموزشی

AVC  به عنوان پیشگام فراهم کننده خدمات مربوط به مهاجرت به استرالیا مشغول به فعالیت می باشد.

ویزاهای خانوادگی و همسر

AVC  به عنوان پیشگام فراهم کننده خدمات مربوط به مهاجرت به استرالیا مشغول به فعالیت می باشد.

ویزاهای کاری و مهارتی/ویزاهای دیگر

AVC  به عنوان پیشگام فراهم کننده خدمات مربوط به مهاجرت به استرالیا مشغول به فعالیت می باشد.

ویزا های پناهندگی و بشردوستانه

AVC  به عنوان پیشگام فراهم کننده خدمات مربوط به مهاجرت به استرالیا مشغول به فعالیت می باشد.

ویزاهای دیگر

AVC  به عنوان پیشگام فراهم کننده خدمات مربوط به مهاجرت به استرالیا مشغول به فعالیت می باشد.

ویزاهای ابطال شده

AVC  به عنوان پیشگام فراهم کننده خدمات مربوط به مهاجرت به استرالیا مشغول به فعالیت می باشد.

با انواع ویزاهای آژانس کاریابی مشاوران ویزا استرالیا آشنا شوید

ویزاهای توریستی به استرالیا

در زیر لیست انواع ویزاهای توریستی که در آژانس کاریابی مشاوران ویزا استرالیا ارائه می شوند، آورده شده است :
 • ویزا کار و تعطیلات ( ساب کلاس 417 )
 • ویزا کار و تعطیلات ( ساب کلاس 462 )
 • ویزا عبور و مرور ( ساب کلاس 771 )
 • ویزای توریستی الکترونیکی ( ساب کلاس 651 )
 • ویزا مسافرتی الکترونیکی (ساب کلاس 601 )
 • ویزا توریستی ( ساب کلاس 600)

ویزاهای دانشجویی و آموزشی

در زیر لیست انواع ویزاهای دانشجویی و آموزشی که در آژانس کاریابی مشاوران ویزا استرالیا ارائه می شوند، آورده شده است :
 • ویزا آموزشی ( ساب کلاس 407)
 • ویزا قیم دانشجویی ( ساب کلاس 590 )
 • ویزا دانشجویی ( ساب کلاس 500)

ویزاهای خانوادگی و همسر

در زیر لیست انواع ویزاهای خانوادگی و همسر که در آژانس کاریابی مشاوران ویزا استرالیا ارائه می شوند، آورده شده است :
 • ویزای خویشاوند سالخورده (ساب کلاس ٨٣٨)
 • ویزای خویشاوند سالخورده (ساب کلاس ١١٤)
 • ویزای مراقب بیمار (ساب کلاس ١١٦)
 • ویزای مراقب بیمار (ساب کلاس ٨٣٦)
 • ويزا والدين سالخورده ( ساب كلاس ٨٠٤)
 • ویزای فرزند خواندگی (ساب كلاس ١٠٢)
 • ویزا اسپانسر والدین ( موقت ) ( ساب کلاس 870 )
 • ویزا خویشاوندان باقی مانده ( ساب کلاس 835 )
 • ویزا خویشاوندان باقی مانده ( ساب کلاس 115 )
 • ویزا ازدواج مربوط به آینده ( ساب کلاس 300 )
 • ویزا همسر ( دائم ) ( ساب کلاس 801 )
 • ویزا همسر ( موقت ) ( ساب کلاس 820 )
 • ویزا همسر ( مهاجر ) (ساب کلاس 100 )
 • ویزا همسر ( موقت ) (ساب کلاس 309 )
 • ویزا والدین ( ساب کلاس 103 )
 • ویزا خویشاوندان یتیم ( ساب کلاس 837 )
 • ویزا خویشاوندان یتیم ( ساب کلاس 117 )
 • ویزا روابط خویشاوندی شهروندان نیوزلندی ( ساب کلاس 461 )
 • ویزا فرزاندان وابسته ( ساب کلاس 445 )
 • ویزا کمک کننده والدین ( ساب کلاس 143 )
 • ویزا کمک کننده والدین ( موقت ) ( ساب کلاس 173 )
 • ویزا کمک کننده والدین سالخورده ( ساب کلاس 864 )
 • ویزا کمک کننده والدین سالخورده ( موقت ) ( ساب کلاس 884 )

ویزاهای کاری و مهارتی

در زیر لیست انواع ویزاهای کاری و مهارتی که در آژانس کاریابی مشاوران ویزا استرالیا ارائه می شوند، آورده شده است :

 • ویزا نیروی ماهر منطقه ای ( اقامت دائم ) ( ساب کلاس 191 )
 • ویزا نیروهای ماهر منطقه ای پشتیبانی شده توسط کارفرما ( موقت ) ( ساب کلاس 494 )
 • ویزا نیروی ماهر منطقه ای ( موقت ) ( ساب کلاس 491 )
 • ویزا موقتی کار ( اقامت کوتاه مدت متخصصان ) (ساب کلاس 400 )
 • ویزا موقتی کار ( روابط بین المللی ) ( ساب کلاس 403 )
 • ویزای موقتی فارغ التحصیلان ( ساب کلاس 485 )
 • ویزا فعالیت موقتی ( ساب کلاس 408 )
 • ویزا ایالتی اسپانسر سرمایه گذار ( ساب کلاس 893 )
 • ویزا ایالتی اسپانسر دارندگان بیزنس ( ساب کلاس 892 )
 • ویزا مهارتی منطقه ای (ساب کلاس 887 )
 • ویزا مهارتی فارغ التحصیلان دانشگاه های مشخص ( ساب کلاس 476 )
 • ویزا طرح مهاجرت حمایت منطقه ای ( ساب کلاس 187 )
 • ویزا سرمایه گذاری ( ساب کلاس 891 )
 • ویزا طرح انتخاب کارفرما ( ساب کلاس 186 )
 • ویزا استعداد برجسته ( ساب کلاس 858 )
 • ویزا استعداد برجسته ( ساب کلاس 124 )
 • ویزا استعداد بیزنسی ( اقامت دائم ) ( ساب کلاس 132 )
 • ویزا صاحب مشاغل ( ساب کلاس 890 )
 • ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی اقامت دائم (ساب کلاس 888)
 • ویزا موقت کمبود نیرو مهارتی ( ساب کلاس 482 )
 • ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی اقامت موقت (ساب کلاس 188)
 • ویزای (ساب‌کلاس ۱۸۹)
 • ویزا منتخب ایالتی (ساب کلاس 190)
 • موقت منطقه ای (ساب کلاس 489)

ویزا های پناهندگی و بشردوستانه

در زیر لیست انواع ویزاهای پناهندگی و بشردوستانه آورده شده است: ( شایان به ذکر میباشد آژانس کاریابی مشاوران ویزا استرالیا هیچگونه خدمات در زمینه ویزاهای پناهندگی و بشردوستانه ارائه نخواهد داد.)
 • Global Special Humanitarian (subclass 202)
 • Protection visa (subclass 866)
 • Refugee visas (subclass 200, 201, 203 and 204)
 • Temporary Protection visa (subclass 785)
 • Safe Haven Enterprise visa (subclass 790)

ویزاهای دیگر

در زیر لیست انواع ویزاهای دیگری که در آژانس کاریابی مشاوران ویزا استرالیا ارائه می شوند، آورده شده است :
 • Bridging visa A – BVA – (subclass 010)
 • Bridging visa B – BVB – (subclass 020)
 • Bridging visa C – BVC – (subclass 030)
 • Bridging visa E – BVE – (subclass 050 and 051)
 • Crew Travel Authority visa (subclass 942)
 • Former Resident visa (subclass 151)
 • Maritime Crew visa (subclass 988)
 • Medical Treatment visa (subclass 602)
 • Resident Return visa (subclass 155 157)
 • Special Category visa (subclass 444)
 • Special Purpose visa
 • Investor Retirement visa (subclass 405)
 • Confirmatory (Residence) visa (subclass 808)

انواع ویزاهای باطل شده

در زیر لیست انواع ویزاهای باطل شده که در آژانس کاریابی مشاوران ویزا استرالیا ارائه می شوند، آورده شده است :
 • Business (Short Stay) visa (subclass 456)
 • Business Skills (Provisional) visa (subclass 160 and 165)
 • Domestic Worker (Temporary) Diplomatic and Consular visa (subclass 426)
 • Domestic Worker (Temporary) Executive visa (subclass 427)
 • Electronic Travel Authority (Business Entrant) visa (subclass 956 and 977)
 • Electronic Travel Authority (Visitor) visa (subclass 976)
 • Employer Nomination Scheme (subclass 121 and 856)
 • Established Business in Australia visa (subclass 845)
 • Exchange visa (subclass 411)
 • Foreign Government Agency (subclass 415)
 • Government Agreement visa (subclass 406)
 • Labour Agreement visa (subclass 120)
 • Labour Agreement visa (subclass 855)
 • Media and Film Staff visa (subclass 423)
 • Medical Practitioner visa (subclass 422)
 • Medical Treatment (Short Stay) visa (subclass 675)
 • Medical Treatment Long Stay visa (subclass 685)
 • Regional Sponsor Migration Scheme (subclass 119 and 857)
 • Religious Worker visa (subclass 428)
 • Retirement visa (subclass 410)
 • Skilled Designated Area Sponsored visa (subclass 496)
 • Skilled Independent Regional (Provisional) visa (subclass 495)
 • Skilled Independent visa (subclass 175)
 • Skilled Independent visa (subclass 885)
 • Skilled Regional Sponsored visa (subclass 475)
 • Skilled Regional Sponsored (subclass 487)
 • Skilled Sponsored visa (subclass 176)
 • Special Program visa (subclass 416)
 • Sponsored visa (subclass 886)
 • Sport visa (subclass 421)
 • Superyacht Crew visa (subclass 488)
 • State or Territory Sponsored Regional Established Business in Australia visa (subclass 846)
 • Temporary Work (Entertainment) visa (subclass 420)
 • Temporary Work (Skilled) visa (subclass 457)
 • Tourist visa (subclass 676)
 • Temporary Work (long Stay Activity) visa (subclass 401)
 • Training and Research visa (subclass 402)
 • Visiting Academic visa (subclass 419)
 • Foreign Affairs or Defence sector visa (subclass 576)
 • Higher Education Sector visa (subclass 573)
 • Independent ELICOS Sector visa (subclass 570)
 • Non Award Sector visa (subclass 575)
 • Postgraduate Research Sector visa (subclass 574)
 • School Sector visa (subclass 571)
 • Student Guardian visa (subclass 580)
 • Vocational Education and Training Sector visa (Subclass 572)

آیا تا کنون امتیاز خود را جهت دریافت اقامت کشور استرالیا، حساب کرده اید؟

تنها کافیست به محاسبه گر ما سری بزنید و امتیاز خود را برای اقدام دریافت ویزای مناسب، بدست آورید.

ایجاد ارتباط با ما

امروز ارزیابی موردی دریافت کنید!

در دسترس 24 ساعته یک روز!

ارسال درخواست مشاوره

دفتر مرکزی

دفتر مرکزی: استرالیا/ویکتوریا/ملبورن

دفتر شیراز

بلوار دکتر شریعتی – مجتمع تجاری اداری ارین – واحد ۱۷ و ۱۸ تجاری